ERIC KIM wrist strap mark ii x ricoh gr iii 3

ERIC KIM WRIST STRAP MARK II (RICOH GR III x HAPTIC INDUSTRIES)

ERIC KIM WRIST STRAP II: The only strap for RICOH GR III (and II, and I).

ERIC KIM PRODUCTS

  1. ERIC KIM NECK STRAP MARK II
  2. ERIC KIM WRIST STRAP MARK II