CHINA. Beijing. 1978. Actor/director Jin SHAN and actress Zheng ZENYAO.

Scroll to Top