ERIC KIM SAIGON Photos 2014

Reflecting on my experiences 4 years ago in Saigon (Saigon Diary 1, 2014). Photos shot on Fujifilm XT-1 and 27mm lens.

Saigon Color

Saigon Monochrome